Česky english
INDIVIDUÁLNÍ
PLAVECKÉ LEKCE
Vyberte si , co vám vyhovuje!
+420 602 665 554
Hlavní město Praha

Plavání - plavecká škola , bazén Strahov


Plavecký oddíl

Trénujeme pro vítězství i pro radost!

Program JUNIOR

Plavecký program JUNIOR je určen pro české a zahraniční děti od 6-ti a více let. Obsahem programu je výuka a rozvoj plaveckých dovedností Australskou metodou Swim Smooth (dovolujeme si tvrdit, že v současnosti nejefektivnější plaveckou metodou), s možností volby mezi sportovním a závodním plaváním. Výuka je vedena v angličtině.

Podmínkou účasti je schopnost uplavat nejméně 25 m (děti 6-8 let) a 100 m (děti 9 let a více) jakýmkoliv plaveckým způsobem a alespoň základní znalost anglického jazyka. Ti, kdo neumí plynně anglicky, se nemusí obávat, vše je dle potřeby vysvětleno v češtině.

Plavecká příprava probíhá ve skupinách podle věku, zvládnutých plaveckých dovedností, výkonnosti a zájmu o závodní nebo sportovní plavání. Skupina má vždy maximálně 10 plavců a trénuje na vlastní dráze.

Děti se zájmem o závodní plavání tvoří tým „A“, přičemž závodní příprava spočívá v pěti etapách FUNdamental, Swim Skills, Train to Train, Train to Compete a Train to Win. Děti se zájmem pouze o sportovní plavání tvoří tým „B“ s tím, že sportovní příprava probíhá pouze na úrovni FUNdamental a Swim Skills.

Pro zařazování dětí do jednotlivých etap je rozhodující i věk a plavecká dovednost. Věkové kategorie pro jednotlivé etapy jsou orientační. Zdatnější děti mohu přejít do další etapy dříve a naopak, méně zdatné děti mohou setrvat v jednotlivých etapách déle nebo je zahájit později.

Etapy plavecké přípravy:

1. Přípravka „FUNdamental“:

pro děti ve věku 6 – 8 let
společná příprava týmu A a B
rozvoj pohybové gramotnosti a všestrannosti, výuka všech plaveckých způsobů
1 h týdně

2. Zdokonalující plavecký trénink „Swim Skills“:

pro děti ve věku 9 - 11 let
společná příprava týmu A a B, s tím, že tým B pokračuje dále bez věkového omezení
rozvoj dovedností, zdokonalování všech plaveckých způsobů
1 - 2 h týdně

3. Vytrvalostní plavecký trénink „Train to Train“:

pro mladistvé ve věku 12 – 14 let
příprava týmu A
rozvoj aerobního základu a maximalizace rychlosti, zahájení suché přípravy
3 h týdně

4. Závodní etapa „Train to Compete“:

pro mladistvé ve věku 15 – 16 let
příprava týmu A
specifický trénink ve vodě i na suchu s ohledem na hlavní plavecký způsob nebo vzdálenost
4 h týdně

5. Vrcholná etapa „Train to Win“:

17 let a více
Příprava týmu A
Specializovaná příprava ve vodě i na suchu podle hlavní disciplíny
4 – 5 h týdně

Zápis do oddílu:
První kolo zápisu na kalendářní rok 2014/ 2015 proběhne od 1. května do 30. května 2014.
Počet přihlášek je omezen.
Druhé kolo bude vypsáno pouze v případě, že nebude naplněna kapacita oddílu.

Přihláška člena oddílu:
Ke stažení zde. Pro přijetí dítěte do oddílu je rozhodné datum přijetí přihlášky a současná úhrada členského registračního poplatku.

Pokyny k podání přihlášky a k platbám:
Přihlášku vyplňte a podepsanou naskenujte a zašlete na email info@instruktorka-plavani.cz. Do tří dnů od jejího zaslání obdržíte informaci, zda je volná kapacita oddílu a zda se dítě může stát jeho členem. Pokud je kapacita oddílu volná, zároveň obdržíte výzvu k uhrazení registračního poplatku a členského příspěvku, včetně jejich výše a termínu pro zaplacení (zaplacením se rozumí připsání na účet).
V případě, že Vám nebudeme moci vyhovět a Vaše dítě zapsat do oddílu proto, že kapacita je již plná, budete požádání o sdělení, zda máte zájem, aby oddíl vedl Vaše dítě jako náhradníka. Když se bude oddíl doplňovat o další členy, budete o tom včas informováni.
Při ukončení nebo přerušení členství v průběhu pololetí se nevrací ani členský pololetní příspěvek a ani registrační poplatek.
Platby členských příspěvků na další pololetí členství musí být uhrazeny ve stanovených termínech. Splátky členských příspěvků jsou možné na základě dohody s oddílem.

Pololetí Termín úhrady registračního
poplatku a členského příspěvku
standardně doplňování oddílu
září - leden 30. červen ad hoc
únor – červen 30. listopad
(registrační poplatek pouze při zahájení členství od II. pololetí)

Registrační poplatek:
Činí 1200,- Kč na jeden školní rok (počínaje 1. září) bez ohledu na měsíc přihlášení. Platí se jednorázově.

Členské příspěvky:

Etapy plavecké přípravy Kč/ lekce Počet tréninků/ týden Počet tréninků/ rok Kč/ měsíc Kč/ pololetí Kč/ rok
Fundamental nebo Swim Skills 700 1x 40 2 800 14 000 28 000
Swim Skills 500 2x 80 4 000 20 000 40 000
Train to Train 400 3x 120 4 800 24 000 48 000
Train to Compete 350 4x 160 5 600 28 000 56 000
Train to Win 300 5x 200 6 000 30 000 60 000

V případě zahájení v průběhu pololetí se platí poměrný členský příspěvek.

Zahájení účasti v programu:
Vždy v září, ale je možné přistoupit i kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita oddílu. Doplňování oddílu bude přednostně prováděno z již registrovaných náhradníků, jinak na základě náboru v termínech vyhlášených oddílem. Sezonu 2014/15 zahajujeme 1. září 2014.

Kdy trénujeme:
V pondělí a ve středu od 15 h nebo 16 h, podle toho, do jaké skupiny je dítě zařazeno.

Kde trénujeme:
Na bazéně AXA, Na Poříčí 40, Praha 1, 110 00

Povinné základní plavecké pomůcky:
Hradí je rodiče dětem sami, děti si je nosí na každý trénink s sebou. Jednotný výběr nejkvalitnějších plaveckých pomůcek a jejich nákup provádí oddíl, tak aby byla získána co nejvyšší množstevní sleva. Univerzální plavecká deska „KLASIK“ – pouze pro skupinu FUNdamental
Malá deska „pulbojka“
Ploutve
Silové packy

Další doporučované plavecké pomůcky:
Velká plavecká deska
Freestyle šnorchl
Technické packy

Způsob platby:
Kreditní kartou zde. Odkaz Vás přesměruje na platební terminál, kde vyberete z nabízených možností typ poplatku a výši pololetního příspěvku.

Bankovním převodem na účet SWIM SMOOTH CZECH REPUBLIC, o. s. u Fio Banky 2900399343/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte - RP (pro platbu registračního poplatku) nebo ČP (pro platbu členského příspěvku).


DÁRKOVÉ POUKÁZKY
dárkové poukázky

Věnujte svým blízkým poukázku na plavecké lekce jako netradiční dárek!

V listopadu a prosinci nabízíme na poukázky na 10 lekcí vánoční slevu 14%
Platí pouze při objednávce a platbě do 14. 12. 2014

www.swimsmooth.com Platební terminál www.benefity.cz
NAPSALI O NÁS
článek v Marianne

Marianne, červenec 2012


© 2010 Individuální plavecké lekce - všechna práva vyhrazena. Kopírování grafiky textu a obrázku z těchto stránek je zakázáno!
Grafika: www.sikovna-graficka.cz Kodérské práce: www.idealniweb.cz

Gabriela Minaříková, IE: 6889 3973, se sídlem Plzeňská 211, Praha 5, Česká republika